เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 22
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
————————————————-
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
มณฑลทหารบกที่ 22 ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564