ประกาศราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงรั้วรอบอาคารโรงจอดรถ ของ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยใช้เงินรายรับของสถานพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงรั้วรอบอาคารโรงจอดรถ ของ                                                โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยใช้เงินรายรับของสถานพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)