จัดกำลังพล จิตอาสา เข้าทำความสะอาด, ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และฉีดพ่นยาไล่ยุง ก่อนเปิดภาคเรียน

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22 ได้จัดกำลังพล จิตอาสา เข้าทำความสะอาด, ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และฉีดพ่นยาไล่ยุง ก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านโหง่นขาม ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการบูรณาการร่วมกับชาวบ้านโหง่นขาม ซึ่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี