คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จำกัด ชุดที่ 27

 
     
1 พล.ต.วิษณุ ไตรภูมิ ประธานกรรมการ
2 พ.อ.ไชยอนันต์ คำชุ่ม รองประธานกรรมการ(1)
3 พ.อ.สันติพล หล่อประเสริฐ รองประธานกรรมการ(2)
4 พ.อ.ชาญณรงค์ บุญสอน กรรมการ/เลขานุการ
5 พ.อ.จิตรกร จันทร์สว่าง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
6 พ.อ.พูลศักดิ์ สมบูรณ์ กรรมการ
7 พ.อ.ประจวบ มูลประดับ กรรมการ
8 พ.อ.วิชิต มักการุณ กรรมการ
9 พ.อ.สมภพ ภาระเวช กรรมการ
10 พ.ท.ณัฐดนัย ผาคำ กรรมการ
11 พ.ท.ปภังกร หมื่นสา กรรมการ
12 พ.ท.นราธิป จันทะแจ้ง กรรมการ
13 พ.ท.สุรกิจ กาฬเนตร กรรมการ
14 พ.ท.พลชัย แนวชาลี กรรมการ
15 พ.ต.ผดุงศักดิ์ สร้อยสิงห์ กรรมการ
กลับหน้าหลัก