อัตราดอกเบี้ย  
  เงินฝาก  
  ออมทรัพย์ ร้อยละ 3.50 ต่อปี  
  ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 4.00 ต่อปี  
  เงินกู้  
  ร้อยละ 7 ต่อปี