สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2530 ได้ดำเนินธุรกิจเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 27 ในปีแรกที่ก่อตั้ง มีสมาชิกจำนวน 204 คน มีทุนเรือนหุ้นรวม 19,810
บาท มี พลตรี บุญเปรียบ เกิดชูชื่น เป็นประธานกรรมการ และ พ.ท.สวัสดิ์ ไชยสาร เป็นผู้จัดการ ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 2,000 คน