หมวดหมู่ : กิจกรรมของหน่วย
หัวข้อ : เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก - ตาข่ายถัก ของโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
โดย : admin
อ่าน : 7349
ศุกร์์ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 


ประกาศมณฑลทหารบกที่ 22
เรื่อง     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-------------------------------------------------
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด  และปิดประกาศโดยเปิดเผย                   ณ       สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  
มณฑลทหารบกที่ 22 ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ                  ประมาณ พ.ศ. 2561   ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
                              ประกาศ       ณ       วันที่   20  กันยายน   พ.ศ. 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
                                                       (ลงชื่อ) พลตรี  อรรถ    สิงหัษฐิต
                                                                         ( อรรถ   สิงหัษฐิต )
                                                                  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
 
แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 22
โทร.(045) 322009 -11 ต่อ 25053,25054
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : มณฑลทหารบกที่ 22  ลงวันที่  20  กันยายน   2561
 
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
( บาท )
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
1. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก - ตาข่ายถัก                             ของโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  2,023,000 บาท 09/2561