ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สถานที่และการบริการ

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เลขที่ 999 หมู่ 2  ถ. วาริน-พิบูล (กม. 2-3)ต.แสนสุข อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี  34190

ฝ่ายประชาสัมพันธ์   โทรสาร / โทร  045 - 323746