กลับหน้าแรก  
   
 

พล.ต.อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์
ผบ.มทบ.๒๒

 

พ.ต.เชษฐา ทองจัตุ
นายทหารส่งเสริมวิชาชีพ

พ.อ.จักรกฤษณ์  เงินดี
หน.ศูนย์การศึกษา

พ.ต.พิเชษฐ์   จันทรนุช
หน.ส่วนบริการสื่อความรู้

พ.ต.จิรเดช   ทองสา
นายทหารประจำส่วนบริการสื่อความรู้

พ.ต.วรวิทย์   สุดตา
นายทหารประจำส่วนส่งเสริมความรู้

น.ส.ธารทิพย์ บุญห่อ
บรรณารักษ์ห้องสมุด