กลับหน้าแรก

ประวัติความเป็นมา ศูนย์การศึกษาค่ายสรรพสิทธิประสงค์

 

ประวัติความเป็นมา ศูนย์การศึกษาค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง ทบ.ที่ 68/2531 ลงวันที่ 20 ม.ค. 31 เรื่องนโยบายจัดตั้งศูนย์การศึกษาของ ทบ. อนุมัติ ผบ.ทบ.ท้ายหนังสือ ยก.ทบ. ด่วนมาก ต่อที่ กห 0403/10736 ลง 16 พ.ย. 31 เรื่องขออนุมัติหลักการปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์การศึกษา ของ ทบ. และอนุมัติ ผบ.ทบ.(ผช.ผบ.ทบ.(2)รับคำสั่ง) ท้ายหนังสือ กพ.ทบ.ที่ต่อ กห 0401/6328 ลง 23 มิ.ย. 51 เรื่องการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การศึกษาของ ทบ.วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ของทหารกองประจำการ
  2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการาสอบเลื่อนฐานะของกำลังพล
  3. การดำเนินงานแบบมุ่งสู่ผู้ใช้ (User Oriented)
  4. เป็นศูนย์ประสานงาน แนะนำช่วยเหลืออำนวยความสะดวก แก่กำลังพลที่จะเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ของ กองทัพบก
  5. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมของกำลังพล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการดำรงชีวิต
วิสัยทัศน์

บริการด้วยความเต็มใจ มุ่งเน้นให้กำลังพลมีนิสัยรักการอ่าน  สนุกสนานในการใฝ่เรียนรู้  เพื่อก้าวสู่แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสากล

พันธกิจ
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  การบริการห้องสมุด  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน ห้องสมุด 3 ดี เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายและสม่ำเสมอ
3. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของกำลังพล
4. พัฒนาระบบการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ
5. ประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลทุกหน่วยในค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับรู้ข่าวสาร  กิจกรรมของศูนย์ฯ จัดขึ้นเพื่อบริการแก่กำลังพล
6. ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
เป้าหมาย
จัดหาหนังสือ เอกสาร ตำราทางวิชาการ และวัสดุอุปกรณ์ประจำสำนักงาน เพื่อให้บริการแก่กำลังพลและครอบครัว ได้ตรงตามความต้องการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90, จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บริการและส่งเสริมความรู้ให้กับกำลังพล และครอบครัว เช่น จัดให้มีการอบรมความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และการใช้อินเตอร์เน็ต, กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษา, กิจกรรมในการส่งเสริมวิชาชีพ และกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ได้ตรงตามแผนงานที่กำหนด