ความรู้ทางทหารแนวทางการปฏิบัติงานบทเรียนจากการปฏิบัติงานความรู้ด้านวิชาชีพความรู้อื่นๆ

กระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของศูนย์การเรียนรู้ (KM) กองทับบก

โดย พันเอก นิพัฒน์ เล็กฉลาด

                        เมื่อ เรากล่าวถึง ศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยต่างๆ ใน กองทัพบก มุมมองของผมในปัจจุบัน คือมีการกระจายของข้อมูลไปอยู่ตามหน่วยต่างๆ โดยมีเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลในเก็บด้วยสมองของบุคคล เก็บด้วยเอกสาร ตำรา ต่างๆ ของหน่วย และรวมทั้งการเก็บและการบันทึก ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล website เป็น ต้น ซึ่งการจะเข้าถึงและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นย่อมจะต้องมีวิธีการที่ไม่ เหมือนกันในสื่อที่เก็บ แต่สุดท้ายหรือเป้าหมายของการเก็บจะต้องก้าวไปสู่การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นสื่อที่สามารถแลกเปลี่ยน หรือกระจายข้อมูล ไปสู่คนที่ต้องการเรียนรู้ อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อไป

อ่านเพิ่มเติม กระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กองทัพบก