ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (KM)

ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๒
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์